EN
Новини
На редовното годишно събрание на акционерите на "Алфа Кредит" АДСИЦ, което се проведе на 29 юни 2010, беше взето решение да бъде разпределени под формата на дивиденти по 0,239 лв на акция или общо 310 700 лв.
На 14.01.2010г. се проведе Извънредно Общо Събрание на акционерите на "Алфа Кредит" АДСИЦ с единствена точка в дневния ред промени в Устава на дружеството.
"Национална агенция за кредитен рейтинг" АД (НАКР) потвърди местния дългосрочен кредитен рейтинг на "Алфа Кредит" АДСИЦ bgBaa3 и краткосрочния рейтинг bgP-3.
На 22.06.2009г. се проведе Редовното Годишно Общо Събрание на акционерите на Алфа Кредит АДСИЦ, на което е прието решение за разпределяне на дивидент за 2008г
Контакти

 Милена Стоянова

Директор "Връзки с инвеститори"
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 9651 653
milena.stoyanova@deltacredit-bg.com  
 
 Ивелин Василев
Длъжностно лице по защита на личните данни
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 885 038 216